icon

תקנון רייזר הצפון

כללי השתתפות / תקנון

 

תקנון האתר ותנאי התקשרות- רייזר הצפון מושב אמנון

 

כללי

השימוש באתר וההשתתפות בטיול (כמוגדר בתקנון זה) מותנים בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון.

בהשתתפותך בטיול הנך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים גם לנשים.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין – והכל למעט הוראות טופס ההשתתפות, כמוגדר להלן.

 

ימי פעילות רייזר הצפון:

ימי א' עד ה' בשעות 9:00 ועד 18:00

יום ו' בשעות 9:00 ועד 15:00

אנו לא עובדים בימי שבת.

 

בתנאי התקשרות אלה

"חוקי התעבורה":  לרבות פקודת התעבורה [נוסח חדש] ותקנות התעבורה, תשכ"א-1961, על תיקוניהן. תנאי ההתקשרות וההשתתפות בטיולים כפופים לכללים ולהגבלות הנהוגים לגבי חוקי התעבורה.

״החברה״: רייזר הצפון ע.מ. 039088091

״הלקוח ו/או הצרכן״: אדם המתקשר בשירותים עם החברה.

השירותים המוצעים כמפורט לעיל ו/או התשלום בגינם מהווים הסכמתו המפורשת של הלקוח לתנאים הכלליים כמפורט להלן ומהווים את חוזה ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה בכל מקרה של חילוקי דעות, יחייבו תנאים כלליים אלה ולא תשמע טענה כי הלקוח לא קרא ו/או לא הופנה לתנאים כלליים אלה.

השתתפות בטיול

הטיול כולל השתתפות בטיול מאורגן בנהיגה עצמית למי שיש רישיון נהיגה בתוקף, במספר כלי שטח המונהגים במקביל על ידי מוביל מוסמך הנוהג בכלי משלו, אשר מלווה את הטיול לכל אורכו, ומוביל לזמן מוגדר מראש (להלן: ״הטיול״)

התייצבות במתחם הטיולים

על הלקוח להתייצב במתחם הטיולים 15 דקות לפני תחילת הטיול שאליו נרשם. התייצבות כאמור תהיה לצורך קריאה וחתימה על טפסי ההשתתפות, השתתפות בתדריך והתארגנות לטיול. יודגש כי אין החברה מתחייבת לאפשר ללקוח שלא התייצב בזמן להשתתף בטיול. איחור ייחשב כאי-התייצבות והלקוח יחוייב במלוא עלות הטיול.

חתימה על טופס ההשתתפות

טרם ההשתתפות בטיול ובעת התייצבותו, הלקוח מתחייב לקרוא בעיון את טופס ההשתתפות אשר מצורף לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: ״טופס ההשתתפות״). טופס ההשתתפות יחולק ללקוח בהגעתו למתחם וטרם תחילת הטיול, ועליו יחתום הלקוח כתנאי הכרחי להשתתפות בטיול.

חתימה על טופס ההשתתפות ומילוי פרטי הלקוח הם תנאי הכרחי להשתתפות בטיול.

לאחר חתימה על טופס ההשתתפות וטרם תחילת הטיול, ישתתפו הנהגים בטיול בתדריך בטיחות אותו יעביר המוביל מטעם החברה (להלן: ״התדריך״). השתתפות בתדריך היא בגדר חובה. במהלך התדריך, מתחייב הלקוח לא לעשות שימוש בנייד, לא להפריע לקיום התדריך ולהיות בהקשבה מלאה לדברי המוביל.

התדריך מצולם במצלמת וידאו. הלקוח מתחייב לאפשר לחברה לצלם את השתתפותו בתדריך. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בסרטון המצולם אלא במקרה של אירועים או כיסויים משפטיים ו/או ביטוחים במקרה של נזק או עבירה על חוקי התעבורה.

השתתפות בטיול – נהג ומשתתף

״נהג״:  לקוח שמעוניין לנהוג בכלי יהיה חייב להיות בעל רישיון נהיגה בתוקף, אשר חתם על טופס השתתפות. הנהג הוא האחראי על כלי הרכב כלפי החברה לכל משך הטיול.

״משתתף״: לקוח שאינו נהג, בין אם בעל רישיון נהיגה בתוקף ובין אם לא

ילדים בכיסא בטיחות- יסופק עצמאית ע”י המשתמש עפ”י חוק , באחריות ההורים.

הטיול הוא ברכבי פנאי-שטח בני 2 או 4 מקומות (להלן: "הכלי" או ״הכלים״). החברה רשאית בכל עת לעשות שימוש בכלים מסוג ו/או דגם אחר, ללא אישור מראש של הלקוח. החברה מתחייבת לעשות שימוש ברכבי פנאי-שטח על שלל סוגיהם.

משתתף שאינו נהג כהגדרתו בסעיף זה היושב לצידו של הנהג, בשום אופן לא יוכל לנהוג במהלך הטיול. משתתף שיימצא שנהג בניגוד לאמור לעיל, יוחזר למתחם הפעילות יחד עם הנהג. ( לדוגמה אם הנהג בכלי השטח נותן למי שלצידו לנהוג מבלי שמילא טופס השתתפות או מבלי שיש לו רישיון נהיגה בתוקף.)

עסקאות, תנאי הרשמה, תנאי תשלום, ושיריון מקום בטיול

הלקוח יתבקש על ידי החברה למסור פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע ההזמנה. חיוב בעבור הטיול יעשה במועד הטיול.

כרטיס האשראי שימסר לחברה על ידי הלקוח ישמש עבור המקרים הבאים:

ביטחון הגעה לטיול בהזמנת רכב. במקרה בו הלקוח לא יגיע לטיול או במקרה שבו ביטל הלקוח את הגעתו לטיול בחלוף פחות מ-5 ימים ממועד הטיול, יחויב כרטיס האשראי של הלקוח בסכום הטיול המלא.

ביטחון הגעה לטיול בהזמנת מספר רכבים. יובהר בזאת כי במידה וכרטיס האשראי ניתן עבור הזמנה אחת של מספר רכבים, ישמש כרטיס האשראי לביטחון עבור כל הרכבים שהוזמנו

תשלום בגין נזק לרכב. כל נזק שייגרם לכלי כתוצאה מנהיגה רשלנית מצד הלקוח, תוך הפרת הכללים בטופס ההשתתפות, ו/או במקרה של תאונה ו/או התהפכות ו/או נזק שיגרם בזדון ו/או ברשלנות ו/או כתוצאה של אי ציות להוראות החוק והמוביל, ישולם במלואו מכרטיס האשראי שמסר הלקוח וזאת בהתאם להערכת שווי הנזק שתתבצע ע"י החברה ו/או מי מטעמה.

התשלום של לקוחות פרטיים יתבצע בכל מקרה לפני תחילת הטיול בכרטיס אשראי או במזומן.

על אף האמור לעיל, בכל עת רשאית החברה לגבות תשלום מראש ו/או לגבות תשלום בכרטיס אשראי באופן טלפוני בלבד.

יודגש: החברה לא תאפשר ביצוע הזמנה ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי של הלקוח או מי מטעמו בעבור כלל הכלים המוזמנים. מסירת פרטי כרטיס האשראי תעשה במלואם, כולל מסירת מספר תעודת הזהות להזדהות של בעל הכרטיס ככל שיידרש, ווידוא כי כרטיס האשראי תקין ובתוקף. במידה והכרטיס אינו "עובר" במערכת הסליקה- ההזמנה תהא מבוטלת וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה. הזמנה תירשם אצל החברה רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי כאמור.

נוהל ביטול הזמנות

ביטול עסקאות יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981) (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן (ללא יוצא מן הכלל) לא יחולו דמי ביטול כלל במקרים הבאים:

הצרכן הודיע לחברה על ביטול הטיול למעלה מ-5 ימים טרם מועד הטיול.

בכל מקרה אחר ובמקרה של אי הגעה יחוייב הלקוח במלוא סכום ההזמנה מכרטיס האשראי שמסר לחברה.

כרטיס האשראי שיימסר טלפונית בהזמנה ישמש כביטחון לכל הכלים בהזמנה

עדכון קורונה – במקרה של כניסה לבידוד בשל נגיף הקורונה ניתן לבטל את הטיול בהתראה של 24 שעות כאמור לעיל. חריג: הודעה על אי-הגעה עקב נגיף הקורונה בטווח של פחות מ-24 שעות יאפשר את דחיית הטיול בלבד, והכל למועדים חליפיים עד 90 יום מתאריך הטיול המקורי. יודגש כי כל הודעה כאמור בחריג זה תהיה מותנית בהצגת אישור מגורם ממשלתי או רפואי מוסמך.

הודעות

הודעות לחברה, לרבות הודעות על ביטול הזמנה, חייבות להימסר לחברה, בשעות העבודה הרגילות. מועד ביטול הזמנה ייחשב ביום שבו נתקבלה הודעת הביטול אצל החברה.

במקרה של כוח עליון, סגר שהוטל על ידי הממשלה, פעולות מלחמה, איבה או טרור, תנאי מזג אויר קשים או קיצוניים המונעים את קיום הטיול באופן תקין הטיול יתבטל

במקרה שלכלי/ם נוצר בלאי שאינו מאפשר את שימושו התקין והבטוח של הכלי/ים או כתוצאה מנזק שנוצר לכלי/ם במהלך טיול כך שהחברה לא יכול להוציא את הכלי/ם לטיול (לדוגמה, במקרה בו רכב התקלקל). לקוח שטיולו בוטל עקב סיבה זו, יזוכה או יוזמן לטיול במועד אחר במועד הנוח לשני הצדדים והכל לפי שיקול דעתה של החברה.

שינוי מסלול

בכל זמן ועל פי החלטת הגורמים המוסמכים בחברה, ניתן יהיה לשנות את תוואי המסלול.

הטיול משתנה בהתאם לתוואי ותנאי השטח ואין החברה מתחייבת למסלול מסוים. כמו כן, רשאית החברה בכל עת להעניק תוספות לטיול על חשבונה, ובפרט עצירה לקפה ועוגיות, אולם אין החברה מחויבת לכך והכל על פי שיקול דעתה.

נזק

במקרים הבאים יחויב הלקוח במלוא עלות הנזק שייגרם לכלי בו נהג ו/או לכל כלי אחר בו היה מעורב ו/או לחברה:

מעבר על חוקי התעבורה;

אי ציות להוראות המוביל;

אי-שמירה על כללי הבטיחות הרגילים;

מעבר על הוראות תקנון זה;

מעבר על הוראות תדריך הבטיחות;

מעבר על הוראות טופס ההשתתפות.

ציות להוראות המוביל

בכל עת, יש להישמע להוראות המוביל, למוביל שיקול הדעת המלא לעצור טיול, להוריד לקוח שאינו מציית להוראות מנהיגה בכלי או להחזיר לקוח למתחם הטיולים.

בכל מקרה בו מפרש לקוח את הוראות המוביל באופן המהווה סתירה מהוראות חוקי התעבורה, יש לנהוג בהתאם לחוקי התעבורה.

כל לקוח הנרשם לטיול, בין אם הוא נהג או משתתף, מבין ויודע שעליו להצטייד בלבוש מתאים ונוח לטיול. הלקוח מודע לכך שבגדיו עשויים להתלכלך במהלך הטיול.

ביטוח ואחריות

כלל הביטוחים של הכלים הם כמפורט בטופס ההשתתפות. למען הסר ספק, החברה מבטחת את הכלים בפוליסת ביטוח חובה בלבד כמחויב על פי חוק. מובהר בזאת כי הרכבים אינם מבוטחים בביטוח מקיף וצד ג' הלקוח יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לכלי.

החברה לא תהייה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח או לחפציו בעת השתתפותו בטיול. החברה לא תישא באחריות כלפי נזק/אבדן ציוד שבבעלותו של הלקוח, בין אם נמצא ברשותו של הלקוח ובין אם הושאר במתחם הטיולים על דעתו של הלקוח.

תמונות , צילומים בטיול

החברה תהיה רשאית לפרסם תמונות אשר צולמו בעת הטיולים שהוציאה, ולצלמים או למצולמים לא תהיינה תביעת זכויות יוצרים, והכל בכפוף לאמור בטופס ההשתתפות.

תנאים נוספים

אין בהצגת השירותים ו/או הכלים באתר, משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם. תמונות הכלים ו/או השירותים באתר הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל.

נפלה טעות קולמוס בתיאור ו/או מחיר המוצר ו/או השרות המוצגים באתר, לא יחייב הדבר את החברה, אך החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה.

שיפוי

במקרה של מתן פרטים לא מדוייקים ו/או לא נכונים על ידי הלקוח בטופס ההשתתפות או בעת ההתקשרות עם החברה,  ישפה הלקוח את החברה בגין כל נזק שיגרם לה בשל כך.

יכול לעניין אותך גם:

serv_img
חילוצים מהשטח
serv_img
טיולי ג'יפים
serv_img
ימי גיבוש
serv_img
השכרת טרקטרונים
serv_img
טיולי אופנועים

מתלבטים איזה מסלול הכי מתאים לכם?

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

   אנחנו מרחק נגיעה מטיול שיעיף לכם את הסכך

   מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם
   או לחץ

   logo